Stichting Dohantu

Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden
Door het gebruik van onze website ga je akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen je erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden (Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de Stichting Dohantu, alsmede op de op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten.

Links met andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Stichting Dohantu is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Stichting Dohantu.

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Stichting Dohantu in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Stichting Dohantu en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Dohantu.

Ongevraagd ingestuurde ideeën
In geval je ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie op deze website plaatst of deze toestuurt aan Stichting Dohantu via e-mail of anderszins, zal Stichting Dohantu gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Stichting Dohantu zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

Je vrijwaart Stichting Dohantu hierbij terzake van alle schade die Stichting Dohantu lijdt en alle kosten die Stichting Dohantu maakt terzake van aanspraken van derden, dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid
Is of worden deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Algemene Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.


Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:

Stichting Dohantu
Inschrijvingsnummer K.v.K.: 60681942, Amsterdam

© 2022 Stichting Dohantu algemene voorwaarden links